CO2-Prestatieladder blijft onderscheidend duurzaamheids-instrument

CO2-neutraal ondernemen

Met de CO2-Prestatieladder kunnen bedrijven duurzaam ondernemen, energie besparen en geld verdienen. Bedrijven worden met het duurzaamheidsinstrument gestimuleerd om hun eigen CO2-uitstoot te reduceren. Een interview met Brian Heikamp, Projectmanager bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

“De in de inleiding genoemde resultaten behalen bedrijven door bijvoorbeeld zuiniger om te springen met brandstof, materialen op een nog efficiëntere manier te gebruiken of door groene stroom uit Nederland in te kopen. De hierbij opgedane kennis delen zij onder andere met collega’s en andere bedrijven. Zo tonen zij innovatiekracht in de eigen bedrijfsvoering maar ook in de keten.”

Het mooie aan de CO2-Prestatieladder is dat bedrijven ook nog financieel worden beloond door opdrachtgevers die de ladder gebruiken bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau van het bedrijf op de CO2-Prestatieladder, hoe hoger het gunningsvoordeel.  Groen is dus in dit geval poen.

Waar liggen de kansen voor een gemiddeld MKB bedrijf? Zijn er cijfers van hoeveel je gemiddeld kunt besparen door deelname aan de ladder? 

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder realiseren 3,2 procent CO2-reductie per jaar. Dit terwijl de landelijke trend is dat CO2-emissies juist toenemen. De helft van de energiebesparende maatregelen die deze bedrijven nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van de gunningsvoordelen van het duurzaamheidsinstrument. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Met de CO2-Prestatieladder krijg je bovendien gunningsvoordeel bij een aanbesteding en bespaar je concreet op het energieverbruik. Tevens stimuleert ‘de ladder’ de verbetering van producten en diensten door innovatie en wordt de positie op de markt versterkt als duurzame leverancier.

Waar liggen voor ondernemers de uitdagingen, wat wordt minimaal van hen verwacht qua inzet en commitment?

Met de CO2-Prestatieladder gaan bedrijven aan de slag met praktische maatregelen. Zij delen hun kennis, zowel in het eigen bedrijf als in de keten. De eisen waar aan voldaan moet worden om een certificaat te behalen worden beschreven in het Handboek van de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder vereist dat een bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering van de CO2-aanpak leidt. Een bedrijf stelt doelstellingen op, maakt een planning en realiseert een budget. De uitdaging voor bedrijven is dat bedrijven ambitie blijven tonen om structureel CO2 te reduceren.

Wat is de laatste jaren allemaal bereikt met jullie instrument?

Dit jaar bestaat de stichting die de CO₂-Prestatieladder beheert vijf jaar. In die vijf jaar heeft de SKAO een positie verworven in een divers krachtenveld. De stichting heeft o.a. nauw contact met maatschappelijke partijen, opdrachtgevers, brancheorganisaties, certificerende instellingen en adviesbureaus.

De CO₂-Prestatieladder is het snelst groeiende duurzaamheidsinstrument van Nederland en heeft een duurzame revolutie gerealiseerd in de traditionele bouwsector. In vijf jaar tijd zijn met 750 certificaten meer dan 2.500 bedrijven gecertificeerd. Bij veel bedrijven domineerde tot een paar jaar terug de houding ‘hoe meer brandstof je verbrandt, hoe harder je werkt’. Nu reduceren zij gemiddeld 3,2 procent CO₂ per jaar! Naast de bouwsector zijn er bedrijven uit de afvalsector, ICT en telecom gecertificeerd. Leuk om te vermelden is dat ook de KNVB dit jaar de ladder heeft beklommen.

Hoe blijft de ladder onderscheidend als instrument?

Door de groei van het aantal deelnemers wordt het dringen op de hoogste niveaus van de ladder. Het onderscheidend vermogen is erg belangrijk, daarom hebben wij Handboek 3.0 gepubliceerd. De belangrijkste veranderingen zijn dat er in Handboek 3.0 doelstellingen per eis zijn toegevoegd en dat er een maatregellijst geïntroduceerd is om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. Daarnaast wordt op het hoogste niveau meer diepgang gegeven aan CO2-reductie in de keten.

Wij hebben deze maand ook onze ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018’ gepubliceerd. SKAO blijft zich inzetten om het draagvlak voor de CO2-Prestatieladder als gunningsinstrument, marktmechanisme en innovatiemotor te behouden en te vergroten door echte koplopers te belonen. Het document is op onze website te lezen.

Hoe draagt de ladder bij aan het bereiken van de doelen van het Parijse klimaatakkoord?

Nederland moet in 2030 ruim een derde minder CO2 uitstoten. Mede met behulp van de CO2-Prestatieladder kan deze doelstelling makkelijk gehaald worden. Bedrijven zien de noodzaak al, nu overheden nog.  Het inkoopvolume met de ladder kan nog flink omhoog. Zo zijn er nog veel gemeenten die niet duurzaam aanbesteden, vaak vanwege een gebrek aan expertise of lef.

Wat is het toekomstperspectief van de ladder en wat zijn jullie wensen?

Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder zal de komende jaren flink blijven groeien. Niet alleen bedrijven maar ook overheden gaan een certificaat halen voor het instrument. Dus niet alleen inzetten bij aanbestedingen maar ook inzetten voor de eigen bedrijfsvoering. Practice what you preach! Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat op voor niveau 3 evenals de gemeente Renkum. Andere overheden zullen snel volgen. Onze lange termijndoelstelling is om een belangrijke bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal Nederland.”

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder