Inspiratie event Klimaatplein: Hoe werkt bedrijfsleven aan een klimaatneutraal Nederland?

CO2-neutraal ondernemen

‘Jullie worden het vast wel eens vandaag,’ spreekt de dagvoorzitter zijn gastheer Hans de Boer van VNO-NCW en speciaal genodigde Marjan Minnesma van Urgenda bemoedigend toe. Sterker nog, De Boer denkt dat hij ‘uit hetzelfde psalmboekje zingt als mevrouw Minnesma’. Tijdens het Inspiratie Event van Klimaatplein ontvouwt hij aan een 100-koppig publiek van ondernemers en werkgevers zijn achtpuntenprogramma NL Next Level.

Onderwerp deze middag: hoe kunnen ondernemers en werkgevers zelf bijdragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde en elkaar hierin versterken? In de onderstroom speelt de vraag of de ‘psalmboekjes’ van De Boer en Minnesma daadwerkelijk verenigbaar zijn.

CO2-belastingontwijking

‘Zowel de urgentie als de kansen waren nooit zo groot,’ opent dagvoorzitter Mark Beumer van het Groene Brein het event in de conferentiezaal van VNO-NCW in Den Haag. Zojuist is het klimaatverdrag van Parijs door de EU geratificeerd en stelt minister Kamp energiereductie verplicht voor grote bedrijven indien de terugverdientijd minder is dan 5 jaar.

Rob van der Rijt bijeenkomst Klimaatplein VNO NCW

Dan geeft Beumer het woord aan ‘grote roerganger’ Rob van der Rijt, oprichter van Klimaatplein. Verhoging van de prijs op CO2-uitstoot > is zijn grootste wens. En dat ‘CO2-belastingontwijking’ door verduurzaming en innovatie dan nog eens de favoriete sport wordt van ondernemend Nederland. Naast De Boer en Minnesma leggen Karen Miedema van Eneco en René Toet van Climate Neutral Group deze middag uit hoe zij bijdragen aan concrete energie- en CO2-reductie in het bedrijfsleven. Meer praktische tips krijgen ondernemers tijdens workshops over brandstofreductie van het wagenpark, energiescans en -monitoring, opwekken van zonnestroom en over financieringsmogelijkheden hiervoor.

Energietransitie als groene motor

NL Next Level heet het psalmboekje waar gastheer Hans de Boer uit ‘zingt’. Om de visie van VNO-NCW op de agenda van het nieuwe kabinet te krijgen, moet dit achtpuntenprogramma voor de verkiezingen in 2017 zijn voltooid. De programmapunten gaan niet alleen over duurzaamheid – NL De energietransitie als groene motor en NL De Sustainable Urban Delta – maar ook over veiligheid, innoveren en digitaliseren.

De timing van NL Next Level > is volgens hem zo goed, omdat we ons op verschillende beleidsterreinen aan het einde van de levenscyclus bevinden. Denk bijvoorbeeld aan de overgang van fossiele naar duurzame energie en van een lineaire naar een circulaire economie.

NL De energietransitie als groene motor is opgebouwd uit vier onderdelen. Namelijk energie besparen in de gebouwde omgeving, in de mobiliteit en de industrie en investeren in alternatieve energieproductie. Aangezien ‘vision without execution is just an hallucination’, beveelt De Boer aan om jaarlijks 7,5 miljard extra ruimte vrij te maken op de rijksbegroting. ‘Zet daar een hek omheen en verjubel dit niet aan zorgkosten en koopkrachtreparatie’. Daarnaast pleit hij voor een investeringsbank van 100 miljard euro, bestemd voor de energietransitie. Hier bovenop bereidt hij vier goed doorgerekende business cases voor op het gebied van alternatieve energieopwekking. Als voorbeeld noemt hij de warmterotonde.

NL 100% duurzaam in 2030

Marjan Minnesma legt graag haar liedboek naast dat van De Boer. Op dit moment schrijft zij samen met energie-experts een update van het programma > Nederland 100% duurzaam in 2030, het kan als je het wil. Om dit te bereiken zou je jaarlijks 9 miljard euro extra moeten investeren, 1,5 miljard meer dan het voorstel van VNO-NCW. Voor de omslag naar een duurzame energie stelt zij voor de economische groei vier jaar uit te stellen. ‘Opwarming van de aarde met twee graden is misschien wel erger dan een nucleaire ramp.’

Gas is volgens haar in tegenstelling tot NL Next Level geen transitiebrandstof. Aardgas blijft fossiele energie die bij verbranding broeikasgassen veroorzaakt. Een uitzondering maakt zij voor bio-LNG en waterstof, maar dan alleen voor zwaar transport ter vervanging van vervuilende diesel.

‘Aap mij na,’ moedigt Minnesma het publiek aan als zij de icoonprogramma’s van Urgenda opsomt, zoals de bouw van energieneutrale woningen, het delen van zonnepanelen, het Low Carbon Diet voor wagenparkbeheerders en het initiatief Circulair Friesland. En als uitsmijter benadrukt zij nog eens: ‘Nederland 100% duurzaam in 2030, het moet sneller, duurzamer, de beuk erin!’

Samenzang?

Rob van der Rijt Marjan Minnesma Hans de Boer Mark Beumer‘Wanneer gaan jullie een afspraak maken?’ vraagt de dagvoorzitter De Boer en Minnesma aan het eind van de middag. De Boer heeft eerst nog gereageerd op het programma van Urgenda. Volgens hem is het verschil tussen zijn voorgestelde 7,5 en Minnesma’s 9 miljard euro minder groot, omdat de baten van de investeringen nog niet zijn meegenomen.

Ook toont De Boer zich bereid Urgenda’s icoonprojecten goed te becijferen. Wellicht dat deze passen in de vier business cases die hij het nieuwe kabinet wil tonen. Maar tot één ding is hij niet bereid: ‘Ik ga niet de werkgelegenheid ten grave dragen’. ‘Wie wil dit wel?’ vraagt iemand in de zaal zich hardop af. ‘Verzwakken, dat kan ik niet hebben. Ik sta voor werkgelegenheid en groei in Nederland,’ zet De Boer zijn uitroep kracht bij.

Op de vraag wanneer hij met Minnesma een afspraak maakt, antwoordt hij schalks: ‘Daar ben ik altijd heel discreet in…’, ondernemend Nederland achterlatend in de zaal met de slotvraag: ‘Wat ga jij morgen doen om je energieverbruik te verminderen?’

Alle gegeven presentaties van het inspiratie event zijn hier > terug te zien.

p.s. Naar aanleiding van ons event startten Hans de Boer en Marjan Minnesma een openbare briefwisseling >

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder