Vier goede redenen om vandaag te starten met CO2-neutraal ondernemen

CO2-neutraal ondernemen

Waarom zou je vandaag al starten met CO2-neutraal ondernemen? Wat levert het jouw onderneming en de wereld op? In deze bijdrage voor het Klimaatplein geven we vier goede redenen om vandaag al te beginnen met besparen en vergroenen. Gebruik deze redenen ook om collega’s, klanten en investeerders mee te nemen in jouw visie op een duurzame bedrijfsvoering.

1. Kostenreductie

opbrengst energiebesparingVoor iedere organisatie is het vanuit bedrijfseconomisch perspectief, zowel op korte als lange termijn, interessant om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Op de korte termijn leidt het minder verbruiken van energie immers tot kostenvoordelen. Een juiste bandenspanning en veiliger rijstijl bespaart tot 10% op de totale brandstofkosten per jaar. Het efficiënter indelen van een productieproces leidt tot besparingen op energiekosten en betere dak- vloer- en muurisolatie tot lagere stookkosten.

Soms zijn niet eens extra investeringen nodig en leidt het bewust maken van medewerkers al vanzelf tot energiebesparingen. Vaak echter vergen efficiencymaatregelen wel een investering vooraf, maar betaalt die zich al binnen enkele jaren terug. Door oude TL-verlichting bijvoorbeeld te vervangen door energiezuinige exemplaren met bewegingsdetectie is het mogelijk 90% op verlichtingskosten te besparen. De terugverdientijd ligt op 2 jaar.

Ook op de langere termijn biedt het nú reduceren van fossiel energieverbruik bedrijfseconomische voordelen. Het geeft organisaties namelijk de zekerheid dat de koopkracht op peil blijft. Dit omdat de negatieve economische gevolgen door klimaatverandering minder groot zijn wanneer nu gestart wordt met de reductie van de uitstoot van broeikasgassen als CO2. Zo zal vastgoed in de toekomst minder schade oplopen door minder extreme weersomstandigheden en zal de landbouw wereldwijd productief blijven door minder verdroging en overstromingen.

2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het tegengaan van klimaatverandering is voor het bedrijfsleven een top 5 onderwerp van aandacht geworden. Vanuit duurzame inkoopprogramma’s worden aan leveranciers ook steeds meer eisen gesteld ten aanzien van CO2-neutraal ondernemen. Zo is de CO2-prestatieladder van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen om als instrument te werken bij het beoordelen van de klimaatvriendelijkheid van leveranciers bij (overheid)aanbestedingen. Daarnaast draagt de (inter)nationale regelgeving bij aan strengere eisen ten aanzien van het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

In Nederland is bijvoorbeeld wettelijk bepaald dat bedrijven met een energiegebruik van meer dan 50.000 kilowattuur en/of 25.000 m3 aardgas per jaar energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar moeten uitvoeren (Artikel 2.15 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer).

Dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het algemeen leidt tot succes blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo zijn consumenten bijvoorbeeld eerder bereid producten en diensten te kopen van organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook kan CO2-neutraal ondernemen als MVO-activiteit een onderscheidende en toegevoegde waarde realiseren in de ogen van (potentiële) klanten. Maar er zijn meer concurrentievoorbeelden te noemen.

MVO:

– verbetert de klantloyaliteit,
– verhoogt de koopintentie,
– draagt bij aan het aantrekken van goed personeel,
– verhoogt het moreel onder de werknemers,
– creëert goodwill en een goede reputatie bij stakeholders,
– realiseert een grotere acceptatie bij prijsverhogingen,
– dient als een schild tegen kritiek in tijden van crisis

3. Het klimaatprobleem

Al sinds de industriële revolutie worden door menselijke activiteiten grote hoeveelheden extra broeikasgassen uitgestoten. Dit komt met name doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand om daarmee energie op te wekken voor huishoudens, fabrieken en vervoer. Bovendien zijn door de intensieve landbouw de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas de laatste decennia sterk gestegen. Alle broeikasgassen samen laten in de atmosfeer de zonnestraling wel door naar het aardoppervlak, maar houden de terugkaatsende straling tegen. Omdat deze gassen de warmte van de zonnestraling vasthouden fungeren ze voor de aarde als een soort isolatie. Door de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer wordt de warmte op aarde steeds beter vastgehouden waardoor de gemiddelde temperatuur aan het stijgen is. Door die temperatuurstijging veranderen wereldwijd klimaatsystemen.

stormschade bedrijven klimaatveranderingOp sommige plekken op aarde zal het droger of juist extreem natter worden dan vóór de opwarming van de aarde. Nederland, dat gemiddeld al zo’n 1,7 graad warmer is vanwege de klimaatverandering, zal onder andere meer extreme regenbuien gaan ervaren. Ondernemers doen er goed aan om vanwege dat extreme weer preventiemaatregelen te nemen die bedrijfsschade voorkomen.

Doordat klimaatsystemen veranderen wordt de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de aarde aangetast, zowel op land als in de zee. Daardoor zal in de toekomst meer druk komen te liggen op voldoende voedselproductie en wordt meer strijd geleverd om de vruchtbare delen van de aarde.

4. Het wereldwijde koolstofbudget

De klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt worden door velen beschreven als bijzonder belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Afgesproken is dat we de wereld niet verder laten opwarmen dan 2 graden Celsius en dat we liever nog daar ver beneden blijven. Dat betekent dat we veel van de fossiele brandstoffen die we eerder nog als winbare grondstof voor onze energievoorziening zagen, in de grond moeten laten zitten. We hebben namelijk nog maar een bepaald budget over aan CO2 die we kunnen uitstoten om aan de 2-graden doelstelling te voldoen.

Wanneer de emissies van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), blijven doorgroeien zoals in het verleden, dan stoten we wereldwijd in de komende eeuw naar schatting zo’n 4.200 miljard ton CO2 uit. Goed voor een wereldwijde stijging van de mondiale temperatuur met zo’n 4 graden. Willen we onder de 2 graden blijven, dan hebben we nog maar een budget van zo’n 1.000 miljard ton CO2. Ieder jaar wordt wereldwijd 40 miljard ton CO2 veroorzaakt, dus dat betekent dat we bijzonder snel moeten afbouwen naar een volledig fossielvrije samenleving. Een enorme uitdaging, maar absoluut noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden.

Om aan die uitdaging te kunnen voldoen zal er een prijs komen op de uitstoot van CO2, bijvoorbeeld met behulp van een CO2-belasting. Je kunt je hier als ondernemer alvast op voorbereiden door nu al je uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Maak daarvoor vandaag al gebruik van onze tips en rekentools voor CO2-neutraal ondernemen >

Bron foto: Tilburg Citymarketing

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder