Forse stimulatie CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder

Klimaatbeleid

CO2 Prestatieladder

Uit een door ons uitgevoerd onderzoek onder ruim 150 gecertificeerde bedrijven blijkt dat de CO2-Prestatieladder leidt tot een forse reductie van CO2 in de bouwsector: bijna twee maal het landelijke cijfer. Hiermee heeft ProRail een zeer succesvolle methodiek in de markt gezet die bovendien relatief eenvoudig werkt in het duurzaam inkoopproces. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar ook laten zien dat de Ladder goed functioneert. Er zijn diverse andere opdrachtgevers bezig om de Laddermethodiek in hun inkoopproces op te nemen. De positieve impact van de CO2-Prestatieladder zal hierdoor in 2012 verder toenemen.

Het onderzoek geeft verder ook inzicht in hoe de Laddermethodiek gebruikt wordt door bedrijven om CO2-uitstoot en energiegebruik te reduceren. De eerste slag die bedrijven maken is de overstap naar groene stroom: dit heeft een forse CO2-reductie tot gevolg. Daarna komt de echte uitdaging: aan de slag met energiereductie in het primaire bedrijfsproces. Daar ligt de grote winst als het gaat om CO2-, energie- en kostenreductie. Duurzaamheid zit hem tenslotte ‘niet in de koffiebekertjes’. Tegelijkertijd betekent het innoveren in het bedrijfsproces, wat een kans biedt om de afzetmarkt te vergroten. Om als succesvol bedrijf aan de slag te blijven in de komende tijd is een serieuze inzet op het gebied van duurzaamheid nodig. Juist in tijden van economische crisis: ING signaleert deze week dat duurzaamheid een van de vijf aspecten is die de komende jaren zal zorgen voor meer afzet in de economie.

De Ladder ondersteunt klimaatdoelstellingen 2020

Het onderzoek wijst ook uit dat de opdrachtgevers (ProRail en Rijkswaterstaat) door het toepassen van de CO2-Prestatieladder in het inkoopproces een grote positieve invloed hebben op het behalen van klimaatdoelstellingen. De reductiedoelstellingen die bedrijven zich voornemen komen gemiddeld op 2,8% reductie per jaar. In 2020 zou dit een CO2-reductie opleveren van ongeveer 25%. Dit laat zien dat de Prestatieladder, ontworpen als marktinstrument, goed in staat is om de markt ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Uit de interviews die afgenomen zijn in het kader van het onderzoek komt deze marktvraag ook zeer duidelijk naar voren. Bedrijven richtten zich, zeker in deze tijden, dus sterk op signalen vanuit de markt. Het is tegelijkertijd ook een belangrijke boodschap aan andere partijen om de Prestatieladder te gebruiken als instrument om duurzaam in te kopen.

Het volledige rapport ‘Nut en Noodzaak van de CO2-Prestatieladder’ is gratis beschikbaar en via deze link in te zien.

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder