Duurzaam ontwikkelingsdoel 13: Klimaatactie

CO2-neutraal ondernemen

duurzaam ontwikkelingsdoel klimaatactie

Eind 2015 gaven regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring aan de resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDGs), vormen de kern van deze resolutie. Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 gaat over het nemen van actie om klimaatverandering en de gevolgen hiervan tegen te gaan.

Voor het eerst in de geschiedenis van de VN is er een alomvattend en integraal samenhangend akkoord bereikt over de aanpak van grote mondiale uitdagingen. Alle landen hebben zich daaraan op het hoogste politieke niveau gecommitteerd. Vanwege het universele karakter van de doelen gelden ze voor alle lidstaten – ook voor Nederland.

De SDGs of ontwikkelingsdoelen 13 en 7

Het duurzame ontwikkelingsdoel 13 gaat over Klimaatactie: Hoe kunnen we de opwarming van de aarde door menselijk handelen een halt toeroepen? De Alliantie voor Klimaatactie probeert hier concreet invulling aan te geven. SDG doel 13 vormt een tandem met duurzaam ontwikkelingsdoel 7. Doel nummer 7 gaat over het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Hieronder valt ook energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Hoe minder fossiele brandstoffen er worden verbruikt, hoe minder uitstoot van het broeikasgas CO2, hoe minder effect er is op het klimaat. De klimaat- of energietransitie vergt een omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, decentrale opwekking, efficiënter gebruik van energie en hergebruik van grondstoffen. Dat is een uitdaging, maar ook zeker een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Relatie met andere SDG’s

Het voeren van klimaatactie heeft relaties met alle overige SDG’s. Bijvoorbeeld met SDG 6: toegang tot schoon drinkwater voor iedereen. Wanneer de aarde verder opwarmt gaan er meer droge periodes optreden in bepaalde gebieden op aarde. Maar ook een stijgende zeespiegel heeft invloed op de bereikbaarheid van schoon drinkwater.

Of met SDG 10: minder inkomensongelijkheid tussen landen. De gevolgen van klimaatverandering (extreme droogte, overstromingen of een stijgende zeespiegel) treffen op dit moment de landen die zich er financieel-economisch gezien het minst tegen kunnen weren. De schadegevolgen voor mensen daar, met een toch al kleine portemonnee, zullen een grote impact hebben op het besteedbaar inkomen aan zaken als onderdak, gezond voedsel en onderwijs.

Uiteindelijk heeft iedere SDG relaties met de andere duurzame ontwikkelingsdoelen en ze zijn in principe ook allen even belangrijk.

Als MKB bedrijf aan de slag met de SDGs

Klimaatactie betekent concreet: inzicht krijgen in de eigen CO2-voetafdruk, minder energie verbruiken (en dus minder van het broeikasgas CO2 uitstoten), overstappen op duurzame energiebronnen en zuinig omgaan met grondstoffen. Ben je al bekend met de CO2-voetafdruk van jouw organisatie? Via de CO2-calculator > van het Klimaatplein kun je hem gratis berekenen. En dan vervolgens aan de slag met energie en kosten besparen, dat kan door het volgen van het 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen >.

Belangrijk aspect van Klimaatactie zal het beprijzen van de uitstoot van CO2 zijn. Vanuit diverse instanties zoals de Wereldbank en de Nederlandse Rijksoverheid wordt gezinspeeld op het belasten of beprijzen van CO2 om zo schone en duurzame koplopers te belonen voor goed gedrag. Het Klimaatplein voerde een testcase uit met CO2-beprijzing bij een vijftiental Noord-Brabantse MKB-bedrijven. Deze CO2 testcase > leidde tot inzicht en concrete actie om toekomstige CO2-kosten nu al te verlagen.

Wil je als bedrijf of (lokale) overheid concreet en praktisch invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 7 en 13? Neem dan contact > met ons op.

En wil je meer weten over de andere duurzame ontwikkelingsdoelen? Check dan de website van SDG Nederland >

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder