Jaarlijkse CO2-reductie moet verdubbelen om kabinetsdoel 2030 te halen

Klimaatbeleid

In 2030 zou Nederland, volgens het huidige kabinetsdoel, 49% minder CO2-uitstoot moeten veroorzaken ten opzichte van 1990. Het kabinet heeft ook aangegeven mee te willen werken aan de hogere EU-doelstelling van 55% CO2-reductie. Volgens voorlopige cijfers is de werkelijke emissiereductie voor 2030 nu echter geraamd op 34 procent, 15 procentpunt te weinig om überhaupt het doel van 49 procent te halen. Ook het halen van het Urgenda klimaatdoel voor 2020 is erg onzeker.

Het kabinetsdoel is om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Van dat doel is 34 procentpunt in zicht. Dat raamt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2020. De Urgenda-doelstelling van 25 procent emissiereductie in 2020 ten opzichte van 1990 wordt alleen gehaald bij een forse impact van COVID-19 op de economie en daarmee ook op het energiegebruik, een relatief warm najaar en relatief weinig productie door de Nederlandse elektriciteitscentrales.

Corona en halen klimaatdoel 2020

Het PBL heeft gegevens van het CBS over de eerste helft van 2020 gecombineerd met twee emissiescenario’s voor de komende maanden. In scenario Hoog blijft de verdere impact van COVID-19 beperkt, verlopen de laatste maanden van 2020 relatief koud en zijn de omstandigheden (met name de verhouding tussen de prijzen van kolen en gas) gunstig voor elektriciteitsproductie in Nederland. Scenario Laag is daarvan het spiegelbeeld, met een tweede lockdown, relatief hoge temperaturen en minder productie van elektriciteit in Nederland. Om het Urgenda-doel te behalen mogen de emissies in 2020 niet meer dan 166 megaton (miljard ton) CO2-equivalenten bedragen. In het scenario Hoog komt de uitstoot in 2020 op 174 megaton, en in het scenario Laag op 164 megaton. Het is dus nog onzeker of het Urgenda-doel wordt gehaald.

Grootschalige renovatie nodig

Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein over deze cijfers: “Ondanks alle plannen en inspanningen van veel partijen en personen halen we alweer de broodnodige klimaatdoelen niet. Dat we nu een pandemie nodig hebben om dan misschien eventueel alsnog het Urgenda-doel te halen maakt het wel echt verdrietig. En om de doelen van 2030 te halen moet er blijkens de cijfers niet één tandje bij, maar is echt een grootschalige renovatie van de Nederlandse energiehuishouding en landbouw nodig. En die renovatie móeten we maken, want in vergelijking met bijvoorbeeld Corona zijn de gevolgen van een verder opwarmende aarde vele malen meer ontwrichtend en kostbaarder voor de Nederlandse samenleving”.

Verdubbeling jaarlijkse emissiereductie

Volgens voorlopige cijfers is de emissiereductie in 2019 ten opzichte van 1990 17 procent. Voor 2030 wordt een reductie van 34 procent geraamd, 15 procentpunt te weinig om überhaupt het doel van 49 procent te halen. In de KEV concludeert het PBL dat, om het kabinetsdoel voor 2030 te halen, de jaarlijkse emissiereductie moet verdubbelen, van 3 megaton per jaar in de periode 2010 – 2019 naar 6 megaton per jaar in de periode 2020 tot 2030.  

54 puntenplan

Stichting Urgenda stelde, in samenwerking met zo’n 700 partijen een 54-puntenplan op waarmee op korte termijn 17 megaton CO2-reductie is te behalen. Het Klimaatplein leverde voor dat plan ook een drietal ideeën aan waarmee zo’n 2,6 megaton CO2 is te reduceren.

Organisaties die gezamenlijk willen werken aan een doel van 40% CO2-reductie in het jaar 2025, kunnen zich daarnaast kosteloos aansluiten bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie >

De Klimaat- en Energieverkenning is het document dat conform de Klimaatwet jaarlijks de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland tot en met 2030 beschrijft. In de KEV > is het beleid meegenomen dat op 1 mei 2020 concreet genoeg was om door te rekenen en dat officieel is gepubliceerd. De KEV is tot stand gebracht door het PBL (coördinatie), in nauwe samenwerking met het CBS, TNO EnergieTransitie en RIVM, en met bijdragen van RVO.nl.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder