Klimaatbeleid als onderdeel van MVO

Klimaatbeleid

Het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie zijn activiteiten die passen binnen het klimaatbeleid van organisaties. Omdat een goed klimaatbeleid bijdraagt aan een duurzame wereld kan het worden gezien als onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In deze blog wordt aan de hand van een definitie uit de wetenschappelijke literatuur beschreven hoe klimaatbeleid kan worden bezien vanuit het perspectief van MVO. Dit klinkt nu wellicht wat theoretisch, maar het lezen van deze blog biedt inzicht in hoe klimaatbeleid reeds als onderdeel van MVO wordt ingezet in de praktijk en waar kansen voor u liggen in de toekomst.

MVO wordt in de praktijk vaak omschreven als het verantwoordelijkheid nemen op zowel bedrijfseconomisch (Profit) als sociaal (People) en ecologisch (Planet) terrein. In de wetenschappelijke literatuur over MVO wordt echter vaak gesproken over hoe een organisatie invulling geeft aan haar economische, juridische, ethische en filantropische verantwoordelijkheden. Hierna wordt kort per verantwoordelijkheid beschreven hoe dat is toe te passen op het voeren van een goed klimaatbeleid.

Een goed klimaatbeleid heeft zowel op de korte als de lange termijn een positieve invloed op de economische verantwoordelijkheid van een organisatie. Op de korte termijn leidt het minder verbruiken van energie tot kostenvoordelen. En op de langere termijn geeft het organisaties de zekerheid dat de koopkracht van de wereldbevolking op peil blijft. Dit omdat de negatieve economische gevolgen door klimaatverandering minder groot zijn wanneer nu gestart wordt met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Zo zal vastgoed in de toekomst minder schade oplopen door een minder stijgende zeespiegel en kan de landbouw productiever blijven door minder verdroging en overstromingen.

Voor sommige grote organisaties in Nederland is het al zo dat ze juridisch gebonden zijn aan de uitstoot van broeikasgassen. De Verenigde Naties schrijft een bindende maximum uitstoot van broeikasgassen per land voor. Wanneer organisaties vervolgens over het aan hun toegewezen maximum van uitstootrechten heen gaan, dan moeten ze uitstootrechten bijkopen of een boete betalen. Daarnaast klinken er het laatste jaar ook steeds meer ideeën om als burger zelf via juridische weg overheden te dwingen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Overheden hebben immers de plicht om hun burgers te beschermen, maar met een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer in het vooruitzicht kan ze in die bescherming nalatig worden geacht.

Actief invulling geven aan klimaatbeleid komt in steeds meer ondernemersrichtlijnen en standaarden voor. Zo is het onderdeel van de ISO-richtlijn 26000 voor MVO, van de CO2-prestatieladder en van de MVO-prestatieladder. Op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau worden allerlei programma’s en campagnes gestart om burgers bewust te maken van de gevolgen van hun handelen op het klimaat en ze te stimuleren efficiënter en duurzamer om te gaan met energieverbruik. De norm is gezet en van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun ethische verantwoordelijkheid nemen en een klimaatbeleid voeren. Daarnaast is het zo dat juist de zwakkere landen op aarde het meest last hebben van klimaatverandering. De ontwikkelingslanden betalen nu al de prijs voor de uitstoot van broeikasgassen doordat juist op die plekken grotere perioden van droogten of extreme wateroverlast plaatsvinden. Ook in dat opzicht is het ethisch verantwoord om morgen te starten met een actief klimaatbeleid.

Tenslotte kun je als organisatie ook vrijwillig bijdragen aan het reduceren van broeikasgassen of het creëren van bewustwording. Zo steunen inmiddels meer dan 50 partners het CO2-reductieplatform Klimaatplein.com en compenseren honderden organisaties vrijwillig hun uitstoot van broeikasgassen met klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Daarmee nemen zij niet alleen hun filantropische verantwoordelijkheid, maar creëren tevens een beter imago en een duurzame positionering in de markt.

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder