Klimaatbeleid als onderdeel van MVO

Klimaatbeleid

Het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie zijn activiteiten die passen binnen het klimaatbeleid van organisaties. Omdat een goed klimaatbeleid bijdraagt aan een duurzame wereld kan het worden gezien als onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In deze blog wordt aan de hand van een definitie uit de wetenschappelijke literatuur beschreven hoe klimaatbeleid kan worden bezien vanuit het perspectief van MVO. Dit klinkt nu wellicht wat theoretisch, maar het lezen van deze blog biedt inzicht in hoe klimaatbeleid reeds als onderdeel van MVO wordt ingezet in de praktijk en waar kansen voor u liggen in de toekomst.

MVO wordt in de praktijk vaak omschreven als het verantwoordelijkheid nemen op zowel bedrijfseconomisch (Profit) als sociaal (People) en ecologisch (Planet) terrein. In de wetenschappelijke literatuur over MVO wordt ook wel gesproken over hoe een organisatie invulling geeft aan haar economische, juridische, ethische en filantropische verantwoordelijkheden. Hierna wordt kort per verantwoordelijkheid beschreven hoe dat is toe te passen op het voeren van een goed klimaatbeleid.

Economische voordelen klimaatbeleid

Een goed klimaatbeleid heeft zowel op de korte als de lange termijn een positieve invloed op de economische verantwoordelijkheid van een organisatie. Op de korte termijn leidt het minder verbruiken van energie tot kostenvoordelen. Wij verzamelden voor bezoekers van het Klimaatplein veel terugverdientijden van energiebesparende maatregelen.
Op de langere termijn geeft het organisaties de zekerheid dat de koopkracht van de wereldbevolking op peil blijft. Dit omdat de negatieve economische gevolgen door klimaatverandering minder groot zijn wanneer nu gestart wordt met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Zo zal vastgoed in de toekomst minder schade oplopen door een minder stijgende zeespiegel en kan de landbouw productiever blijven door minder verdroging en overstromingen.

Wettelijke verplichtingen voor klimaat

Voor sommige grote organisaties in Nederland is het al zo dat ze juridisch gebonden zijn aan de uitstoot van broeikasgassen. Zo moeten bedrijven voldoen aan de energiebesparingsplicht, de EED of het verplichte Energielabel C voor kantoren. Ook komt de CSRD eraan. Daarnaast klinken er het laatste jaar ook steeds meer ideeën om als burger zelf via juridische weg overheden te dwingen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Overheden hebben immers de plicht om hun burgers te beschermen, maar met een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer in het vooruitzicht kan ze in die bescherming nalatig worden geacht.

Ethische verantwoordelijkheid voor Klimaatactie

Actief invulling geven aan klimaatbeleid komt in steeds meer ondernemersrichtlijnen en standaarden voor. Zo is het onderdeel van de ISO-richtlijn 26000 voor MVO, van de CO2 prestatieladder en van de MVO-prestatieladder. Op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau worden allerlei programma’s en campagnes gestart om burgers bewust te maken van de gevolgen van hun handelen op het klimaat en ze te stimuleren efficiënter en duurzamer om te gaan met energieverbruik. De norm is gezet en van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun ethische verantwoordelijkheid nemen en een klimaatbeleid voeren. Daarnaast is het zo dat juist de zwakkere landen op aarde het meest last hebben van klimaatverandering. De ontwikkelingslanden betalen nu al de prijs voor de uitstoot van broeikasgassen doordat juist op die plekken grotere perioden van droogten of extreme wateroverlast plaatsvinden. Ook in dat opzicht is het ethisch verantwoord om morgen te starten met een actief klimaatbeleid.

Filantropie en klimaatverandering

Tenslotte kun je als organisatie ook vrijwillig bijdragen aan het reduceren van broeikasgassen of het creëren van bewustwording. Zo steunen inmiddels meer dan 60 partners het online CO2-reductieplatform Klimaatplein en compenseren honderden organisaties vrijwillig de nog niet te reduceren uitstoot van broeikasgassen met klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Weer anderen organiseren vrijwilligersdagen om projecten te realiseren die bijdragen aan meer duurzame energie of het behoud van biodiversiteit.   Daarmee nemen zij niet alleen hun filantropische verantwoordelijkheid, maar creëren ze tevens een beter imago en een duurzame positionering in de markt.

Beeld: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder